Årsmøtet 2021 – dokumentasjon

Årsmøtet 2021 – dokumentasjon

Årsmøtet 2021 avholdes tirsdag 22. juni klokken 19:00 i Skøyen kirkes menighetssal, Skøyenveien 43.

I sakslisten under er det mulig å trykke på enkelte av punktene for å få frem ytterligere dokumentasjon

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 6. Protokoll fra møte i OTK’s Råd 2021
 7. Styrets Årsberetning 2020
 8. Årsregnskap 2020, noter, og revisors beretning
 9. Kontrollkomiteens rapport
 10. Styrets forslag til medlemskontingenter 2022
 11. Budsjett 2021
 12. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap
 13. Innkomne forslag
 14. Forslag til vedtektsendring
 15. Valg
  1. Styrets leder
  2. Styrets nestleder
  3. Minst 2 styremedlemmer
  4. 1 Varamedlem
  5. Kontrollkomite
  6. Valgkomite
  7. Rådsmedlemmer
 16. Fullmakt til styret for valg av representanter til ting og andre organisasjonsledd

————————————————————-

Etter årsmøtet orienteres det om hallsaken

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Kun medlemmer over 15 år som har betalt årets kontingent har stemmerett.

Årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig hos daglig leder og på OTKs hjemmeside senest 15. juni.

Av smittevernshensyn ønsker vi at alle som skal delta på årsmøtet sender en mail til post@oslotk.no senest 21/6 og informerer at de skal delta.