Klubbinfo

Nøkkelinfo

Oslo Tennisklubb ble stiftet i 1900, og er med det en av de eldste tennisklubbene i Norge. Klubben har pr. 30.09.2021 1111 medlemmer. 

Klubben har sitt anlegg på Madserud i Oslo, ca. 500 meters gange fra tog, trikk og buss på Skøyen. Det er også kun 200 meters gange til Frognerparken

På Madserud har vi 8 grusbaner (hvorav 6 moderne PlayClay-baner med ekstrem drenering) og 3 hardcourtbaner (i boble i perioden 20/9-20/4), klubbhus, kontorer og garderober

OTK har mer enn 200 barn og 200 voksne på kurs hver uke. I tillegg arrangerer vi korttidscamper i vinterferien, påskeferien, sommerferien og høstferien. Klubben tilbyr fit-tennis, privattimer og fysisk trening i tillegg til tenniskurs. Vi tilbyr også strengeservice

Klubben planlegger bygging av ny innendørs tennishall med 6 baner integrert med nytt klubbhus som inneholder restaurant, sosialrom, treningsrom med løpebaner, proshop, garderobeanlegg med dusjer og badstu. Anlegget vil ha totalt 16 baner etter ombyggingen

Administrasjonen

Reidar Nilsen

Daglig leder

Mobil: 916 33 299
E-post: Send E-mail

Michael Molin

Salgssjef

Mobil: 412 39 951
E-post: Send E-mail

Jan Lucky

Sportslig leder

Mobil: 915 22 492
E-post: Send E-mail

Jakub Cvanda

Markedskoordinator

Mobil: 939 49 409
E-post: Send E-mail

Jozef Smolen

Vaktmester

Mobil: 998 86 363
E-post: Send E-mail

Trenere

Jan Lucky

Sportslig leder

USPTA Elite Professional/ RPT Tennis Director

Mobil: 915 22 492
Født: 1979
E-post: Send E-mail

Michael Molin

Seniortrener

USPTA Professional 1 Rpt Tennis Director

Mobil: 412 39 951
Født: 1970
E-post: Send E-mail

Filip Stajic

Tennistrener

GPTCA Coach level B (ATP certified)

Mobil: 94101775
Født: 1994
E-post: Send E-mail

Nenad Trifunović

Tennistrener

GPTCA Coach level B (ATP certified)

Mobil: +47 968 ​​05 491
Født: 1961
E-post: Send E-mail

Katie Kubicz

Tennis trener

ITF level 1

Mobil: 90652511
Født: 1998
E-post: Send E-mail

Charles C. Lai

Tennis trener

Mobil: 408 95 946
Født: 1991
E-post: Send E-mail

Felix Magnus

Tennistrener

Mobil: 98001986
Født: 1988
E-post: Send E-mail

Hans-Jacob Kavli

Tennistrener

Mobil: 938 41 972
Født: 1990
E-post: Send E-mail

Ole-Jacob Meum

Tennistrener

Mobil: 93268351
Født: 1993
E-post: Send E-mail

Sebastian Meum

Tennistrener

Mobil: 98457766
Født: 1997
E-post: Send E-mail

Edvard Raastad

Tennistrener

Mobil: 911 70 763
Født: 1936
E-post: Send E-mail

Styret

Arild H. Blixrud


Styreleder

Haakon Berg


Nestleder

Ketil Stave


Randi Lilletvedt


Marte de Picciotto


Carsten Storm


Kristina Persson


Hallprosjektet

Ytterligere informasjon

her er link til detaljerte beskrivelser av hallprosjektet og boligene: link

her er link til naboliste: link

her er link til påtaleberettigede eiendommer: link

Kommunaldepartementet avviser klagen på ekspropriasjon av servitutten – november 2020

Den 13/11-2020 avviste kommunaldepartementet klagen på Fylkesmannens ekspropriasjon av servitutten som påhvilte OTKs eiendom. Vedtaket er endelig.

Fylkesmannen avviser klagen på rammetillatelsen for tennishallen – september 2020

Den 25/9-2020 fattet Fylkesmannen vedtak i saken om klage på rammetillatelsen som ble gitt av Plan – og bygningsetaten i februar. Klagen ble avvist, og rammetillatelsen er endelig.

Fylkesmannen har videresendt klagen på ekspropriasjon av servitutten til kommunaldepartementet – september 2020

Den 25/9-2020 oversendte Fylkesmannen klagen på ekspropriasjon av servitutten til Kommunaldepartementet. Fylkesmannen har gjennomgått egen saksbehandling på nytt i lys av klagen, og opprettholder beslutningen om å ekspropriere servitutten

Fylkesmannen samtykker til ekspropriasjon av servitutten – juli 2020

Den 1/7-2020 samtykket Fylkesmannen til ekspropriasjon av negativ servitutt som påhviler den del av eiendommen som er regulert til bolig. Noen av naboene som har påtalerett til servitutten klaget vedtaket inn til Kommunaldepartementet den 22/7-2020.

Plan og bygningsetaten har gitt rammetillatelse til tennishallen – februar 2020

OTK fikk rammetillatelse til bygging av den planlagte tennishallen den 13/2-2020. Naboene har klaget denne tillatelsen inn til Fylkesmannen.

OTK har søkt Fylkesmannen om ekspropriasjon av servitutten – desember 2019

I sin dom av 15/1-2019 sier Oslo Tingrett at servitutten som påhviler klubbens eiendom er gyldig for den delen som klubben har fått omregulert til boligformål med høyere utnyttelsesgrad enn småhusplanen. Som en følge av dette søkte klubben Fylkesmannen om ekspropriasjon av servitutten, da klubben mener at det er urimelig at en 100 år gammel servitutt skal stoppe en regulering som et enstemmig bystyre har vedtatt

Oslo Bystyre har vedtatt reguleringsplanen – april 2019

Den 27/2 vedtok et enstemmig bystyre ny reguleringsplan for OTKs tomt. Planen er med ett unntak lik OTKs forslag til regulering: tennishall/klubbhus med 6 baner inne og inntil 6 baner på taket, og boliger på inntil 4 etasjer. Det eneste unntaket er at OTK er pålagt et rekkefølgekrav om å utbedre/opparbeide fortau fra svingen i Hyllveien frem til OTKs innkjøring i Jonsrudveien.

Vedtaket fikk ikke noen protester innen klagefristen, og er dermed endelig.

Rettskraftig dom om servitutten – mars 2019

Den 15/1 – 2019 avsa Oslo Tingrett dom i saken noen av OTKs naboer har anlagt vedrørende servitutten. I korte trekk sier dommen at OTK kan bygge den regulerte tennishallen uten å være i strid med servitutten, men at de planlagte boligene som skal finansiere hallutbyggingen er for høye i forhold til servitutten.

Dommen ble ikke anket av noen av partene, og er dermed rettskraftig.

Link til dommen her

 

Byrådsavdelingen for byutvikling har ferdigbehandlet reguleringsplanforslaget – november 2018

Ny milepæl i hallprosjektet!

Byrådsavdelingen for byutvikling har ferdigbehandlet vårt reguleringsplanforslag, og byutviklingskomitéen vil motta saken 26. november. Byrådsavdelingen har i hovedsak innstilt på at reguleringsplanforslaget som OTK og Plan og bygningsetaten (PBE) har fremlagt skal følges. Byrådsavdelingen har innstilt på et kompromiss når det gjelder PBEs forslag til rekkefølgekrav om opparbeidelse av fortau i Hyllveien og Jonsrudveien. PBE anbefalte at OTK skal betale for fortau fra der OTKs eiendom i Hyllveien starter og helt til der Jonsrudveien ender i Madserud allé. Byrådsavdelingen innstiller på at OTK skal betale for fortau i Jonsrudveien kun frem til klubbens avkjøring til parkeringsplassen.

Byutviklingskomitéens innstilling kan leses her

Videre saksgang er at byutviklingskomitéen skal behandle saken før den fremmes til votering i bystyret. Komitéen vil komme på befaring til OTK før de ferdigbehandler saken – forhåpentlig i begynnelsen av januar.

 

Søksmål fra noen av klubbens naboer – august 2018

Klubben er saksøkt av flere naboer som ikke ønsker at prosjektet gjennomføres som planlagt. Vi har mottatt en stevning som kan leses her: «link til stevning». I korte trekk mener naboene at to såkalt negative servitutter forbyr både planlagt boligbebyggelse og nytt tennisanlegg. Styret har engasjert Advokatfirmaet Selmer, som har gitt tilsvar til retten. Naboenes søksmål har ingen innvirkning på reguleringsplanprosessen eller styrets arbeid. I følge Selmer er det rimelig å anta at saken behandles i retten i løpet av et halvt års tid. Saken er ikke ressurskrevende og styret forventer ikke at klubben vil påføres kostnader av betydning. Hvis naboene skulle nå frem med at servituttene setter grenser for prosjektet, vil vi ta nødvendige skritt for å fjerne dem ved ekspropriasjon eller såkalt avskiping.

 

Informasjonsmøte om hallprosjektet 21. mars 2018

OTK inviterte klubbens medlemmer til informasjonsmøte om hallprosjektet etter årsmøtet. Ca. 35 medlemmer møtte opp.

  • Daglig leder Reidar Nilsen presenterte status og fremdriftsplan for hallprosjektet (se presentasjon under)
  • OTK informerte de fremmøtte om at advokatfirmaet Ræder på vegne av fem naboer har sendt OTK et søksmålsvarsel hvor det anføres at forslaget til reguleringsplan vil være i strid med tinglyst servitutt på eiendommen. OTK informerte om at varselet vil bli besvart.
  • Per-Erik Dahl, Jan Fredrik Ottesen og Gert Munthe kom med en del kritiske bemerkninger om OTKs mulighet til å gjennomføre prosjektet slik det ble vedtatt av årsmøtet i 2017. («Årsmøtet vedtar å selge den delen av klubbens eiendom hvor minitennisbanene, bane 11 og 12 er plassert samt tilstøtende områder til disse banene, på det vilkår at hele eller deler av fortjenesten av salget benyttes til å finansiere ny tennishall i samsvar med vedtak på årsmøtet 28. april 2016. Styret gis fullmakt til å gjennomføre salget. Årsmøtet overlater til styret å beslutte om bygging og salg av eiendommer skal gjøres i regi av OTK, om OTK skal etablere et selskap som skal forestå dette og beslutte om det skal inngå en avtale om partnerskap med eksterne for å bygge og selge boligene.»)

Presentasjon til informasjonsmøtet

REGLER

Vedtekter

her finner du OTKs vedtekter: Vedtekter av 2021