Komiteer m.m.

Rådet

Rådet skal ivareta klubbens erfaringer og historie og bringe klubbånden videre til nye generasjoner.

Rådet består av klubbmedlemmer: æresmedlemmer, tidligere formenn/ledere og 6 av klubbens erfarne, fortjente medlemmer med minst 5 års sammenhengende medlemskap. Sistnevnte gruppe velges av generalforsamlingen med en funksjonstid på 3 år, jf. § 17 punkt 14 c

Rådets sammensetning 2023:

Rådets leder, tidl. styreleder og æresmedlem Jan Christian Opsahl
Æresmedlem, tidl. styreleder Anne Marie Opsahl
Æresmedlem, tidl. styreleder Trygve Hegnar
Æresmedlem Ellen Grindvold
Æresmedlem Edvard Raastad
Tidl. styreleder Inger Lindeman
Tidl. styreleder Per Erik Dahl
Tidl. styreleder André Skogland
Tidl. styreleder Jan Sverdrup Braathen
Tidl. styreleder Jan Erik Dæhli
Tidl. styreleder Hans Christian Grøner
Tidl. styreleder Terje Gimming
Tidl. styreleder Ivar Flinder
Tidl. styreleder Knut Frigaard
Tidl. styreleder Arild Blixrud
Klubbmedlem Felix Magnus
Klubbmedlem Trude Bøe
Klubbmedlem Mirza Koristovic
Klubbmedlem Peter Anker
Klubbmedlem Marianne W. Nustad
Klubbmedlem Adrian Forberg Skogeng

Valgkomiteen

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

 

Leder Jan Frode Andersen janfrode1972@gmail.com, 982 28 115
Medlem Christian Berg  
Medlem Maria Tallaksen  
Varamedlem Frøydis Forberg  

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.
e) Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks

 

Leder Erik Borgen erik.borgen@medicicapital.no, 926 66 000
Medlem André Herlofsen  
Varamedlem Mirza Koristovic