Årsmøtet 2020 – ny dato 11. juni kl. 19:00

Årsmøtet 2020 – ny dato 11. juni kl. 19:00

Årsmøtet i OTK er flyttet til torsdag 11. juni klokken 19:00 i menighetssalen i Skøyen kirke. For å kunne overholde smittevernreglene må alle medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet registre seg på mail til post@oslotk.no innen tirsdag 9. juni

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest torsdag 28. mai. Eventuelle saker sendes til post@oslotk.no eller postboks 15 Skøyen, 0212 Oslo.

Spesifikt gjør vi oppmerksom på at stemmeberettigede på årsmøtet i henhold til vedtektene er medlemmer som:
1. Er over 15 år
2. Har vært medlem mer enn en måned ved årsmøtets start
3. Ikke skylder kontingent til klubben

Det er i henhold til vedtektene ikke anledning til å stille med fullmakter – kun fysisk oppmøte gir stemmerett. Det gjøres også oppmerksom på at kvalifikasjoner for stemmerett også kvalifiserer til å stille til valg/bli valgt til verv.

Her er saksliste og link til dokumenter:

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 6. Protokoll fra møte i OTK’s Råd 2020
 7. Styrets Årsberetning 2019
 8. Årsregnskap 2019, noter, og revisors beretning
 9. Kontrollkomiteens rapport
 10. Styrets forslag til medlemskontingenter 2021
 11. Budsjett 2020
 12. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap
 13. Innkomne forslag
 14. Valg
  1. Styrets leder
  2. Styrets nestleder
  3. 4 styremedlemmer
  4. 1 Varamedlem
  5. Kontrollkomite
  6. Valgkomite
  7. Rådsmedlemmer
 15. Fullmakt til styret for valg av representanter til ting og andre organisasjonsledd
 16. Fullmakt til å inngå avtale om kassekreditt hos Handelsbanken
  1. Forslag til vedtakstekst: «Styret gis fullmakt til å ta opp en kassekreditt på inntil kr 5 millioner for finansiering av forprosjekt til ny innendørshall med pant i den del av eiendommen som er i ferd med å bli skilt ut til boligformål. Lånet må ikke utgjøre mer enn maksimalt 60% av eiendomsverdien av pantet. Rente for tiden er 4,2%»

————————————————————-

Etter årsmøtet orienteres det om hallsaken