Årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020 avholdes i Skøyen kirkes menighetssal onsdag 18/3 kl. 19:00.

Her er saksliste og link til dokumenter:

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 6. Protokoll fra møte i OTK’s Råd 2020
 7. Styrets Årsberetning 2019
 8. Årsregnskap 2019, noter, og revisors beretning
 9. Kontrollkomiteens rapport
 10. Styrets forslag til medlemskontingenter 2021
 11. Budsjett 2020
 12. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap
 13. Innkomne forslag
 14. Valg
  1. Styrets leder
  2. Styrets nestleder
  3. 4 styremedlemmer
  4. 1 Varamedlem
  5. Kontrollkomite
  6. Valgkomite
  7. Rådsmedlemmer
 15. Fullmakt til styret for valg av representanter til ting og andre organisasjonsledd
 16. Fullmakt til å inngå avtale om kassekreditt hos Handelsbanken
  1. Forslag til vedtakstekst: «Styret gis fullmakt til å ta opp en kassekreditt på inntil kr 5 millioner for finansiering av forprosjekt til ny innendørshall med pant i den del av eiendommen som er i ferd med å bli skilt ut til boligformål. Lånet må ikke utgjøre mer enn maksimalt 60% av eiendomsverdien av pantet. Rente for tiden er 4,2%»

————————————————————-

Etter årsmøtet orienteres det om hallsaken