Betingelser

Betingelser for deltagelse på kurs i Oslo Tennisklubb
Før påmelding til kursene i Oslo Tennisklubb forplikter spillere seg til å lese gjennom disse betingelsene. Ved påmelding til kurs har man automatisk godkjent disse betingelsene!

E-post
Spillere forplikter seg til å oppgi gyldig og aktiv e-postadresse ved påmeldingen. I forbindelse med alle aktiviteter og all trening sender Oslo TK ut all viktig informasjon via e-post. Adressene må derfor være riktige og aktive. Hvis dere ikke mottar e-post fra oss, må dere ta kontakt med Oslo TK! (post@oslotk.no)

Påmelding
Deltagelse og påmelding til kurs er bindende og gjelder for hele sesongen, det vil si august-juni (se frister for avmelding). Man må betale hele kursavgiften selv om man velger å slutte kurset midt i terminen eller er borte noen treninger på grunn av sykdom eller skade. Spillere som kan fremlegge legeerklæring vil få 50% refusjon for den perioden man er skadet eller syk.

Mistede timer
Spillere godkjenner at enkelte treningstimer kan bortfalle ved seriespill, kurs eller uforutsette hendelser (for eksempel sykdom hos trenerne eller regn). Det blir ingen tilbakebetaling av disse timene. Hvis noen grupper mister flere enn 1 trening pr. semester som følge av grunnene nevnt over kan OTK  velge å tilby en ekstra helge-trening som kompensasjon, alternativt tilbakebetaling av tapte treningstimer.

Frister
Påmeldingen fortsetter automatisk fra høsten til vinteren/våren hvis ikke kunden gir beskjed om ønske om forandringer. Det er alltid muligheter for å utvide eget treningstilbud når som helst i terminen. Men for å minske eget treningstilbud fra høst til vinter og vår, må man gi beskjed i god tid. Man må melde fra på e-post senest 10. desember hvis man ikke vil fortsette med samme treningstilbud til vinter/vår-terminen. Dette er for at kursets grupper skal fungere så bra som mulig. Hvis man ikke gir beskjed innen fristene er man forpliktet til å betale for neste termin. Den eneste godkjente måten å avslutte sitt kurs på er ved å sende e-post til post@oslotk.no.

Medlem
Man må ikke være medlem av Oslo Tennisklubb for å delta på kurs. Medlemsinformasjon og priser for medlemskap, også tilbudspriser på medlemskap for høsten, finner man på www.oslotk.no/medlemskap

Prøvetime
OTK har ikke prøvetimer. Vi aksepterer imidlertid at en deltaker trekker seg etter første time på kurset – uavhengig av grunn. Man må gi beskjed senest 1 uke etter første time hvis man ikke ønsker å fortsette, og vil da kun bli fakturert for 1 time.

Fakturering
Fakturaene sendes ut i forkant av hver termin. Det vil si i slutten av august, og i slutten av desember.

Fravær
Kursdeltakelsen er personavhengig, det vil si at man ikke kan stille med erstatter hvis man er fraværende fra en trening.
Man kan ikke ta igjen tapte timer som skyldes egne forhold (sykdom, reise, mm.) i andre grupper.