Styret

Hovedoppgave: 1) Iverksette generalforsamlingens og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2) Oppnevne etter behov daglig leder/komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver/utvalg og utarbeide instruks for disse. 3) Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten og klubben til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 4) Forestå klubbens daglige ledelse og representere denne utad. 5) Holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Består av styreleder, nestleder og fire styremedlemmer og enkelte varamedlemmer. Styret velges av medlemmene på den årlige generalforsamlingen etter at valgkomitéen har lagt frem innstilling på kandidater til styret (og alle øvrige tillitsverv). Henvendelser til styret gjøres via Administrasjonen på epost post@oslotk.no og tel 22 55 00 55.


Arild Blixrud- Styreleder

Håkon Berg – Nestleder

Randi Lilletvedt
Styremedlem


Jan Frode Andersen
Styremedlem

Marte de Picciotto
Styremedlem

Even Ketil Stave
Styremedlem

Carsten Storm
Varamedlem