Årsmøtet 2023 – dokumentasjon

Årsmøtet 2023 – dokumentasjon

Årsmøtet 2023 avholdes onsdag 29. mars klokken 19:00 i peisestuen til Oslo Tennisklubb, Jonsrudveien 6

I sakslisten under er det mulig å trykke på enkelte av punktene for å få frem ytterligere dokumentasjon

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 6. Protokoll fra møte i OTK’s Råd 2023
 7. Styrets Årsberetning 2022
 8. Årsregnskap 2022 med noter, og revisors beretning
 9. Kontrollkomiteens rapport
 10. Styrets forslag til medlemskontingenter 2024
 11. Budsjett 2023
 12. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap
 13. Innkomne forslag
 14. Valg
  1. Styrets leder
  2. Styrets nestleder
  3. Minst 2 styremedlemmer
  4. 1 Varamedlem
  5. Kontrollkomite
  6. Valgkomite
  7. Rådsmedlemmer
 15. Fullmakt til styret for valg av representanter til ting og andre organisasjonsledd
 16. Æresmedlemskap og gullmerket

———————————————————————–

Etter årsmøtet informeres det om hallprosjektet

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Kun medlemmer over 15 år som har betalt årets kontingent har stemmerett.

Årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig hos daglig leder og på OTKs hjemmeside senest 22. mars.