Årsmøtet 2017 – dokumentasjon

Årsmøtet 2017 – dokumentasjon

Årsmøtet 2017 avholdes onsdag 15. mars klokken 19:00 i Skøyen kirkes menighetssal, Skøyenveien 43.

I sakslisten under er det mulig å trykke på enkelte av punktene for å få frem ytterligere dokumentasjon

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 6. Styrets årsberetning 2016
 7. Årsregnskap 2016, noter 2016, inkludert revisors beretning
 8. Innkomne forslag
 9. Styrets forslag til medlemskontingenter 2018
 10. Kontrollkomiteens rapport
 11. Budsjett 2017
 12. Protokoll fra møte i OTK’s Råd 28.2.2017
 13. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap
 14. Valg
  1. Styrets leder
  2. Styrets nestleder
  3. 4 styremedlemmer
  4. 1 Varamedlem
  5. Kontrollkomite
  6. Valgkomite
  7. Rådsmedlemmer
 15. Hallprosjektet – forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar å selge den delen av klubbens eiendom hvor minitennisbanene, bane 11 og 12 er plassert samt tilstøtende områder til disse banene, på det vilkår at hele eller deler av fortjenesten av salget benyttes til å finansiere ny tennishall i samsvar med vedtak på årsmøtet 28. april 2016. Styret gis fullmakt til å gjennomføre salget. Årsmøtet overlater til styret å beslutte om bygging og salg av eiendommer skal gjøres i regi av OTK, om OTK skal etablere et selskap som skal forestå dette og beslutte om det skal inngå en avtale om partnerskap med eksterne for å bygge og selge boligene

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Kun medlemmer over 15 år som har betalt årets kontingent har stemmerett.

Styredokumenter vil være tilgjengelig hos daglig leder og på OTKs hjemmeside senest 8. mars.

Vennlig hilsen Styret i OTK